top of page
unnamed (1).jpg

MALPRAKTİS TIBBİ UYGULAMA HATA VE TESPİTİ

         Doktor hatasıyla suçlanıyorsunuz ve suçsuz olduğunuzu ispatlamak mı istiyorsunuz? Tedavi sonrası kalıcı hastalık ya da sakatlığınız mı oldu? Tedavi sizi iyileştirmek yerine daha da hasta mı yaptı? Yanlış tedavi gördüğünüzü mü düşünüyorsunuz? Doktor hatası olan tedaviden dolayı dava açacaksınız ve davanın reddedilmemesi için uzman mütalaasına mı ihtiyaç duyuyorsunuz?  Tıbbi tedavi hatası sonrası tazminat davası açtınız ve hatayı ispat için uzman bilirkişi mütalaasına mı ihtiyaç duyuyorsunuz?

              Tüm tıbbi uygulama hata ve tespitleri (malpraktis) için alanında tecrübeli kadromuzla uzman mütalaa hizmetlerimizle 7/24 hizmetinizdeyiz.

              Malpraktis (Tıbbi uygulama hatası) nedir?

         Malpraktis tıbbi uygulama hatası halk arasında hekim hatası olarak bilinmektedir. Neden olarak kötü ifa, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlikten kaynaklanabilmektedir.

         Hukuk gereği tıbbi uygulama hatalarından kaynaklanan tazminatları, hatayı yaparak zarara yol açan kişinin ödemesi gerekir. Ancak tazminat durumunun oluşması için öncelikle kusurlu bir davranış ve bu kusurlu davranış sonucu zararın oluşması gerekir. Yine kusur ile zarar arasında da mutlaka bağ bulunması gerekir. Tabi ki bu kusurun hukuka aykırı bir davranış da olması gerekmektedir.

         Tıp hukukunda malpratis yani tıbbi uygulama hatasından doktorun sorumlu tutulabilmesi için doktor müdahalesinin kanuna aykırı olması ve müdahale sonucu oluşan zararın da tıbbi komplikasyon (istenmeyen durum) olmaması gerekmektedir. Bu sebeple malpraktis davalarında kusur ve tazminat durumlarının belirlenmesi dosya bilirkişisinin raporuna göre kararlaştırılır ve bu rapora göre tazminat verilip verilmeyeceğine hükmolunur.

           Düzenlenecek olan uzman bilirkişi raporlarında; tazminat talebinde bulunana uygulanan teşhis ve tedavinin doğru olup olmadığı ile uygulanan tedavi sonrası ortaya çıkan mağduriyetin hekim hatasından yoksa komplikasyonlardan mı kaynaklandığının tespiti ile eğer komplikasyondan kaynaklanıyorsa bu durumun aydınlatılmış onam formunda belirtilip belirtilmediği hususu ile meydana gelen komplikasyon sonrası komplikasyon yönetiminin tıbbi standartlara uygun olup olmadığının da detaylarıyla belirtilmesi gerekmektedir.

Malpraktis (tıbbi uygulama hatası) yani doktor hatasında tazminat davası açma koşulları nelerdir?

         Hukuki olarak tazminat davalarının açılması ve kabulü sonrası tazminata hüküm kurulması sürecinde bazı şartların ve gerekliliklerin oluşması gerekir. Yine tazminatın belirlenmesi durumlarında tazminat miktarı asla meydana gelen zararın üzerinde olmayacağı gibi kanunlarımıza göre tazminat hiçbir zaman zenginleşme aracı olarak kullanılamaz.

             Tazminat maddi ve manevi olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi tazminat meydana gelen zararın kişinin geçmiş ve gelecek kazancı yani mal varlığında meydana gelen zararı ifade etmektedir. Manevi tazminat ise kişinin zarara uğradığı olay sonrası yaşadıklarından dolayı acı keder ve elem çekmesi ile manevi olarak yaşam sevincini kaybetmesi olarak ifade edilir.

         Bu hususlar göz önüne alındığında tazminata hükmolunması için maddi ve manevi kayba sebep olan durumun yani doktor hatasının hukuka aykırı bir fiil olması ile bu fiil ile zararın meydana gelmesi (fiil ile zarar arasında bağ olması), bu zararın doktor ya da hastaneden kaynaklanması gerekmektedir. Bu sayılan hususların olmaması durumunda tazminat davasının reddine hükmolunmaktadır.

             Bu sebeple yukarıda sayılan hususların açılacak davadan önce alanında uzman bir kişinin bilgisiyle değerlendirilmesi ve görüşüne başvurulması açılacak davada lehe sonuca ulaşmak için çok önemlidir. Ayrıca meydana gelen zararın tazmini için zarara sebep olan hususun belirlenmesi önemlidir. Zararın haksız fiil sorumluluğu mu yoksa sözleşmesel sorumluluktan mı kaynaklandığının belirlemesi önemlidir. Çünkü haksız fiil sorumluluğu ile sözleşmesel sorumluluk arasındaki fark haksız fiil sorumluluğunda zararın ispatı davacıya aitken sözleşmesel sorumlulukta ispat yükünün davalıda yani tedaviyi gerçekleştiren doktorda oluşudur.

             Malpraktis Tıbbi uygulama hatalarından bazıları aşağıda belirtilmiştir.

 • Teşhis hatası,

 • Tedavi hatası,

 • Yanlış taraf cerrahisi,

 • Vücutta yabancı madde unutulması,

 • Organizasyon kusuru,

 • Acil ünitelerinin yetersiz olması,

 • Yoğun bakım ünitelerinin yetersiz olmasına karşın ameliyat yapılması,

 • Konsültasyon istenmemesi,

 • Komplikasyon yönetiminin yapılamaması,

 • Endikasyon şartı yokluğu,

 • Enfeksiyon ve hijyen kurallarına uyulmaması,

 • Komplikasyonun fark edilememesi,

 • Hasta karıştırma,

 • Hatalı laboratuvar tetkikleridir.

 

 

             Malpratis (Tıbbi uygulama hataları) ile ilgili önemli bilgiler

         Doktorun teşhiste başarılı olma zorunluluğu yoktur ancak doktor vazifesini tam olarak yapar ve göstermesi gereken özen ve dikkati tam olarak yerine getirirse sorumluluğundan bahsedilmez. Çünkü tıpta bazı hastalıkların teşhisinin konması zor olmakla birlikte bazı hastalıkların semptomları da birbirine aşırı derecede benzemektedir. Doktor gerekli özen ve dikkati gösterdiği halde teşhiste yanılmışsa sorumluluktan bahsedilemez.

Doktor hastasının teşhis, tedavi veya ameliyatı sonrası komplikasyonlarda hastanın zarara uğramaması için önlemleri almışsa ancak buna rağmen zarar meydana geldiyse bu durumda da sorumlu olmaz.

         Yukarıda özellikle bahsedilen durumların tam anlamıyla tespit edilebilmesi ve bir ihmal yada hata olup olmadığını tespit için mutlaka alanında uzman bir bilirkişi tarafından rapor düzenlenmeli ve bu raporda tüm detaylar açıkça belirtilmelidir. Özellikle hastaya uygulanan tedavi ile ilgili iş ve işlemlerin neler olduğu, yapılması gerekenlerle yapılanların kıyaslanması, hastada meydana gelen zararın komplikasyon mu yoksa hekim hatası mı olduğunun tam olarak tespit edilmesi gerekmektedir.

         Hekim hatası olduğu tespit edildiğinde bu zarardan dolayı hekimin sorumlu olduğu belirtilmeli, komplikasyon ise bu komplikasyonun aydınlatılmış onam formunda bu konuda bir açıklama yada uyarı olup olmadığının tespit edilmesi, yine komplikasyonun tıbbi standartlara uygun olarak yönetilip yönetilmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

         Yukarıda detaylı olarak bahsedildiği üzere malpraktis tıbbi uygulama hatası yada toplumda bilinen ismiyle doktor hatası konularında açılması düşünülen davalarda lehe ve hızlı sonuç alınması için uzmanından alınacak bilirkişi raporu uzman mütalaası çok önem arz etmektedir.

Çünkü meydana gelen zararın doktor hatasından mı yoksa komplikasyondan mı kaynaklandığının tespiti ve ispatı için uzmanından bilirkişi raporu/uzman mütalaası alınmalı ve hatta komplikasyon durumlarında bahse konu komplikasyonun tedavi öncesi hasta yada yakınlarına imzalatılan aydınlatılmış önem formunda açıkça belirtilip belirtilmediğinin tespiti de gereklidir.

bottom of page